Ibaizabal Ikastola: "La sensibilidad al uso de la bicicleta está en consonancia con nuestra naturaleza"

February 12, 2021 | Durango
Aparcabicicletas en Ibaizabal Ikastola
Alumnos de Ibaizabal Ikastola
Alumnos de Ibaizabal Ikastola

Ibaizabal es un centro educativo donde se fomenta una cultura sustentada en valores, dentro de los que está el respeto al medio ambiente y la sostenibilidad. Existe un compromiso desde el equipo para fomentar estos valores, más si cabe entre el colectivo de estudiantes.

Una entidad que se suma al compromiso de la Mancomunidad de Durango para convertirse en un territorio Bikefriendly. Que va a necesitar cada vez más espacio para dejar las bicicletas. 

¿Qué acciones se han impulsado hasta ahora en vuestra empresa para fomentar los desplazamientos al trabajo en bicicleta?

Euskera: Ibaizabal kooperatiba-elkarteko langile-taldea, oro har, ez da inguruan bizi, eta hori eragozpen zaigu ekintzen arrakastarako. Asko dira kilometrotara bizi direnak, eta horiek oso zail dute –edo ezinezkoa– bizikleta erabiltzea. Ibaizabal kooperatibako erabiltzaileen kasuan ere
(Ibaizabal Ikastolako ikasleen kasuan, kooperatibaren barruan dugun gimnasio publikoko bazkideen kasuan, e.a.) antzeko zerbait gertatzen da: asko urrun samarretik datoz. Azken horientzat garraio kolektiboa antolatu izan dugu. Ibaizabalek ez dauka enpresako ibilgailurik (autorik, furgonetarik…) eta nork bere autoa erabiltzeko pizgarririk edo onurarik ere ez du batere bideratzen. Aparkaleku pribatua dugu lantokian, eta gero eta beteago dago; beraz, joerak ez ditugu aldeko, gainera. Hori bai, Durangokoak eta ingurukoak direnen artean sendo sustraitua dago Ibaizabalera bizikletan etortzeko kultura. www.ibaizabalikastola.eus atarian bizikletaz iristeko ibilbideen mapak erantsi ditugu duela gutxi ‘Kokapena’ atalean.

Bizitza-ohitura osasungarriak eta jarduera fisikoa egitea sustatzeko ekimenak abiatzen jarraitzen dugu, eta hor kokatzen da bete-betean bizikletaren erabilera. Ildo horretan, astelehenetik ostiralera, egunero-egunero, doako kirol-ikastaroak ematen ditugu nahi duten
langileentzat 17:00-20:00 bitarte: ciclo, pump, hiit, trx, balance, gap, step cardio… Ergonomiaren eta laneko osasunaren inguruan, formazioa ematen zaie langileei eta, urtero, mediku-azterketa egiten zaie. Aipagarri da, halaber, www.kirolerrota.eus webgunea. 2020ko
urrian estreinatu dugu webgune hori eta bertan bildu ditugu kirolari onaren dekalogoa, nutrizio-gida, bizikleta erabiltzeko gomendioak eta beste asko. Azkenik, kooperatibaren espazio guztiak irisgarriak dira, eta horrek bizikletarekin edonora erraz eta eroso iristea
ahalbidetzen du. Kanpo-espazio atsegina eta zabala du Ibaizabalek, eta maniobratzeko-eta batere arazorik ez dago.

Castellano: El grupo de trabajo de la asociación cooperativa Ibaizabal generalmente no vive en la zona, lo que es un obstáculo para el éxito de las acciones. Hay muchos que viven por millas y es muy difícil, o imposible, usar una bicicleta. También en el caso de usuarios de la cooperativa Ibaizabal (En el caso de los alumnos de Ibaizabal Ikastola, en el caso de los miembros del gimnasio público dentro de la cooperativa, etc.) sucede algo similar: muchos vienen de bastante distancia. Hemos organizado transporte público para este último. Ibaizabal no es propietario de un vehículo de la empresa (coche, furgoneta, etc.) y no ofrece ningún incentivo o beneficio para que nadie utilice su coche. Tenemos un estacionamiento privado en el lugar de trabajo y se está llenando más; por lo que tampoco estamos a favor de las tendencias.

Sin embargo, la cultura de ir en bicicleta a Ibaizabal está firmemente arraigada en Durango y sus alrededores. Recientemente hemos añadido mapas de rutas ciclistas al portal www.ibaizabalikastola.eus en la sección "Ubicación". Seguimos lanzando iniciativas para promover estilos de vida saludables y la actividad física, que es donde radica el uso de la bicicleta.

En este sentido, de lunes a viernes, todos los días, ofrecemos cursos deportivos gratuitos para quienes lo deseen para empleados de 17:00 a 20:00 horas: ciclo, bombeo, hiit, trx, balance, gap, step cardio… En ergonomía y salud ocupacional se capacita a los empleados y se les realiza un reconocimiento médico todos los años. También cabe mencionar el sitio web www.kirolerrota.eus. En 2020 lanzamos este sitio web en octubre y hemos elaborado un decálogo de un buen deportista, una guía de nutrición, recomendaciones para el uso de la bicicleta y mucho más. Finalmente, todos los espacios de la cooperativa son accesibles, lo que hace que sea fácil y cómodo llegar a cualquier lugar en bicicleta. Ibaizabal cuenta con un agradable y amplio espacio exterior, y no hay problemas de maniobra.

 

¿Tenéis infraestructuras específicas que sirvan para fomentar el uso de la bicicleta? ¿Y otro tipo de incentivos?


Euskera: Bizikletak aparkatzeko guneak ditugu, aldagelak, takillak eta dutxak. Aldameneko bide publikoan ere aparkatzen ditugu bizikletak, oso erosoa baitzaigu. Guztia barrera arkitektonikorik gabe. Gainera, bidegorriak ditugu inguruan. Garbigailuak ere badauzkagu,
baina erabilera oso puntualerako baino ez, izatekotan. Duela gutxi bizikletaren matxurak konpontzeko erreminta-kutxa eta osagaien lote bat erosi dugu eta hala behar duenarentzat doan erabiltzeko utzi dugu.

 

Castellano: Contamos con áreas de estacionamiento de bicicletas, vestuarios, casilleros y duchas. También estacionamos nuestras bicicletas en la vía pública adyacente, que es muy conveniente para nosotros. Todo sin barreras arquitectónicas. También tenemos carriles bici alrededor. También tenemos lavadoras, pero solo para uso muy puntual, si lo hubiera. Recientemente compramos un lote de cajas de herramientas y componentes para reparar averías en bicicletas y las dejamos para uso gratuito para cualquiera que las necesite.


¿Cómo surge el interés por convertir la bicicleta en el medio de transporte habitual en vuestra compañía?

Euskera: Esan bezala, bizikleta gure ohiko garraiobidea izan dadin ez dugu lortuko, langile eta erabiltzaile askoren bizilekua urrun dagoelako bizikletaz etorri ahal izateko. Baina hobekuntzarako tartea dugu eta potentzialtasun hori gure alde jarri nahi dugu, noski. Bizikleta erabiltzearen aldeko sentsibilitateak bat egiten du gure izaerarekin. Eskualdean horri begirako programa abiatuko zela jakin genuen lankide dugun Durangaldeko Mankomunitatearen aldetik, eta hasiera-hasieratik hartu dugu parte egitasmoan.

Castellano: Como decía, no vamos a conseguir que la bicicleta sea nuestro medio de transporte habitual porque la residencia de muchos empleados y usuarios está muy lejos como para que podamos venir en bicicleta. Pero tenemos margen de mejora y queremos poner ese potencial de nuestro lado, por supuesto. La sensibilidad al uso de la bicicleta está en consonancia con nuestra naturaleza. Sabíamos que en la región iba a participar en un programa de la Mancomunidad de Durango, con la que estamos colaborando, y hemos estado involucrados en el proyecto desde el principio.

¿Cuáles son vuestros retos de futuro para fomentar los desplazamientos al trabajo en bicicleta?

Euskera: Bizikletak aparkatzeko kanpoko guneetako argiztapena hobetu berri dugu; mugimendua detektatzeko sentsore baten bitartez, nahikoa argi ez dagoenean, automatikoki pizten da bertako argia bizikleta-erabiltzaileentzat. Aurrerago, agian, segurtasuna areagotzeko
sistemaren bat jarriko dugu: kate bat zoruaren luzeran, bizikletak bertara lotzeko.

Informazioa zabaldu dugu Durangaldean egiten ari garen dinamikaren inguruan, bizikleta baldintza onetan izateko mekanika- eta zaintza-aholkuen berri eman dugu, e.a. Udaberrian kanpaina bat egingo dugu bizikleta erabiltzea bultzatzeko. Hainbat sariren zozketa
egingo dugu partaideen artean. Besoan jartzeko zinta erreflektanteak ere banatuko ditugu. Halaber, Cycle Friendly Employer kanpainan eta zertifikazioan parte hartzen jarraituko dugu.

Castellano: Acabamos de mejorar la iluminación en áreas exteriores para estacionamiento de bicicletas; Por medio de un sensor de detección de movimiento, cuando no hay suficiente luz, la luz local se enciende automáticamente para los usuarios de bicicletas. Más tarde, quizás, para aumentar la seguridad, pondremos un sistema consistente en una cadena a lo largo del suelo para conectar las bicis al mismo. Hemos difundido información sobre la dinámica que estamos haciendo en Duranguesado, hemos informado sobre consejos mecánicos y de mantenimiento para mantener la bicicleta en buen estado, por ejemplo. Realizaremos una campaña en la primavera para fomentar el uso de bicicletas y haremos un sorteo de varios premios entre los participantes. También distribuiremos cinta reflectante para el brazo. También continuaremos participando en la campaña y certificación Cycle Friendly Employer.


¿Cuál es el mayor obstáculo al que os habéis enfrentado en vuestro camino para fomentar la bicicleta como medio de transporte cotidiano?


Euskera: Esan bezala, langileen bizilekuak ez du kasu guztietan laguntzen, asko geografikoki aldenduta bizi baitira lantokitik. Ibaizabalen kokapena atsegina da: berdegune handia, errekatxoa aldamenean, eserlekuak… Ibaizabalena den eremua ez dago mugatuta eta desberdinduta
Udalaren espazioarekiko; horrek jendearen sartu-irtenak ugaritzen ditu, baina, aldi berean, gure espazioan berariaz eskuhartzeak egitea eta kontrolatzea eragozten du. Ingurumenaren zaintzaren ikuspegitik eta norberaren osasunaren zaintzarenetik ulertzen dugu erabili beharra dagoela bizikleta, eta, zorionez, ‘bogan’ dauden ideiak dira bi horiek.

Castellano: Como se mencionó, la residencia de los trabajadores no ayuda en todos los casos, ya que muchos viven separados geográficamente del lugar de trabajo. La ubicación de Ibaizabal es agradable: amplia zona verde, junto al arroyo, asientos… La zona que pertenece a Ibaizabal no es limitada y diferenciada. Respecto al espacio municipal; esto aumenta la afluencia y salida de personas, pero al mismo tiempo les impide realizar y controlar intervenciones específicas en nuestro espacio. Desde el punto de vista del cuidado del medio ambiente y del cuidado de la propia salud, entendemos la necesidad de utilizar la bicicleta y, afortunadamente, estas dos son ideas que están "de moda".

¿Qué es para ti un Bikeshero?


Euskera: Ibaizabal kooperatibako hezkuntza-atalak hainbat gaitasun, ezaugarri, balio eta konpetentzia sustatzen ditu ikasleen artean (Ikastola da). Kooperatibaren barruan, gainera, Errota ostatua, taberna/kafetegia, aterpetxe soziala eta Kirol Errota gimnasioa ere sartzen dira. Jarduera eta sekzio horiek guztiek osotasuna ematen diote proiektuari eta sinergiak baliarazten dizkigute. Ezaugarri horiek guztiz lagungarriak dira Bikeshero-ak sustatu beharreko konpromisoak eta kontzientziak bideratzeko.

Kooperatibak jasangarritasuna eta ingurumenaren zaintza bultzatzen ditu egunerokoan (akreditazio ofiziala du horretan), besteak beste. Eta kudeaketa aurreratuaren eredupean egiten du lan. Bikeshero denak argi izan behar du iparra (bizikletaren erabilera sustatzea
kooperatibako kideen artean), testuinguru aproposa izan behar du asmoak betetzen laguntzeko, eta helburuak lorpenetaraino eman ahal izateko plangintza osatu behar du.

 

Castellano: La sección de educación de la cooperativa Ibaizabal promueve una variedad de habilidades, características, valores y competencias entre los estudiantes (es la Ikastola). La cooperativa también incluye el alojamiento Errota, el bar / cafetería, el albergue social y el gimnasio Sports Mill. Todas estas actividades y secciones dan integridad al proyecto y aprovechan las sinergias. Estas características son de gran ayuda para canalizar los compromisos y la conciencia que un Bikeshero necesita promover.

La cooperativa promueve la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente en el día a día (cuenta con acreditación oficial en esto), entre otras cosas. Y funciona bajo el modelo de gestión avanzada. Todos los Bikesheros promueven el uso de la bicicleta entre los miembros de la cooperativa y trabajan para ayudar a alcanzar los objetivos en materia de fomento de la bici.